نرم افزار جامع تحت وب مدیریت منابع سازمانی فرناپ

امکانات نرم افزار مدیریت منابع سازمانی فرناپ

خرید مواد اولیه

خرید مواد اولیه

عملیات خط تولید

عملیات خط تولید

سیستم انبارپیشرفته

سیستم انبار

سیستم کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

خزانه داری ودریافت وپرداخت

خزانه داری ودریافت وپرداخت

توزیع وفروش سرد وگرم

توزیع وفروش سرد وگرم

سیستم ایزو

سیستم ایزو

حسابداری مالی وفروش

حسابداری مالی وفروش

گزارشات جامع مدیریتی بهمراه نمودار

گزارشات جامع مدیریتی بهمراه نمودار