طراحی نرم افزارهای سفارش مشتری

به ما،همگام باآخرین تکنولوژی روزدنیا،بعنوان یک راه برتر اعتماد کنید

به ما،همگام باآخرین تکنولوژی روزدنیا،بعنوان یک راه برتر اعتماد کنید

نرم افزارهای سفارش مشتری

از مهمترین فعالیت ها در تولید یک نرم افزار سفارشی و مستقل، استخراج و تحلیل نیازمندی های مشتری است. کمک دها دیتا به شما، ارائۀ مشاوره رایگان به شما به صورت برگزاری جلسات حضوری و غیر حضوری متعدد، ارائۀ پیشنهاد در زمینۀ تکنولوژی های موجود، توجیه نحوۀ پیشرفت پروژه، توضیح نحوۀ انجام مرحله به مرحلۀ نرم افزار سفارشی شما و… خواهد بود.

شایداین مطالب رابپسندید